Перечень учебников

Учебники онлайн

4. Загальні критерії оцінки знань та вмінь студентів денної форми навчання під час підсумкового контролю

Підсумковим контролем з дисципліни «Політологія» є письмовий екзамен, який має на меті перевірку розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни, удосконалення загальної культури мовлення студента.

Результати письмового екзамену для студентів за денною формою навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 20 балів (включно). Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Політологія» включає три завдання:

а) теоретичне питання зі змістового модулю № 1,2 яке оцінюється у 5 балів;

б) теоретичне питання зі змістового модулю № 3,4, яке оцінюється у 5 балів;

в) практичне завдання, яке оцінюється у 10 балів.

5 балів за кожне теоретичне питання ставиться тоді, коли студент:

- грамотно і повно розкриває сутність поставлених питань;

- дає правильне визначення понять;

- демонструє глибоке розуміння матеріалу;

- точно формулює свої думки і обґрунтовує їх;

- послідовно, зв’язно викладає матеріал, логічно міркує;

- виявляє вміння ілюструвати теоретичні знання, наводить приклади, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює;

- володіє необхідною термінологією, грамотно оформляє свою відповідь;

- володіє культурою мовлення.4 бали ставиться тоді, коли відповіді на теоретичні питання в основному задовольняє ті самі вимоги, що й відповідь на бал «5», але студент допускає незначні помилки, невеликі неточності.3 бали за кожне теоретичне питання ставиться, коли студент знає і розуміє основні положення теми, але:

- допускає певну кількість помилок (до 20%) при викладі змісту питання;

- не достатньо глибоко володіє матеріалом, допускає помилки при визначенні понять;

- студент відчуває певні труднощі в обґрунтуванні думки, наведенні переконливих прикладів;

- відповідь недостатньо послідовна, чітка, повна.2 бали за кожне теоретичне питання ставиться, коли студент знає і розуміє основні положення теми, але:

- допускає певну кількість помилок (до 40%) при викладі змісту питання;

- не досить глибоко володіє матеріалом, допускає помилки при визначенні понять;

- студенту важко обґрунтувати думку, навести переконливі приклади;

- у відповіді немає послідовності, чіткості, повноти;

- допущено граматичні помилки, роботу виконано неакуратно.1 бал за кожне теоретичне питання ставиться, коли студент:

- погано орієнтується в матеріалі;

- виявляє нерозуміння теми;

- допускає істотні помилки, що спотворюють зміст вивченого матеріалу;

- слабо володіє зв’язним мовлення;

- допускає істотні помилки, що спотворюють зміст вивченого матеріалу;

- відсутня логічна послідовність викладу матеріалу.

0 балів за кожне теоретичне питання ставиться, якщо студент зовсім не дав відповіді на дане питання.10 балів за практичне завдання ставиться тоді, коли студент:

- використовує набуті теоретичні знання при виконанні практичного завдання;

- виявляє вміння ілюструвати теоретичні знання конкретними прикладами;

- використовує необхідні наукові поняття та вірно їх тлумачить;

- вміє висловити, точно сформулювати та обґрунтувати власну точку зору;

- послідовно, зв’язно викладає матеріал, логічно міркує;

- володіє чистою літературною мовою, грамотно оформлює свою відповідь.

9(8) балів ставиться тоді, коли практичне завдання в основному задовольняє ті самі вимоги, що й відповідь на бал «10», але студент допускає незначні помилки, невеликі неточності.

7(6) балів за практичне завдання ставиться, коли студент знає і розуміє зміст завдання, але:

- не досить глибоко володіє матеріалом, допускає помилки при визначенні понять;

- студенту відчуває певні труднощі у наведенні та обґрунтуванні власної думки, йому складно навести переконливі приклади;

- у відповіді відчутна певна непослідовність, немає чіткості, повноти.

5(4) балів за практичне завдання ставиться, коли студент:

- не глибоко володіє матеріалом, допускає численні помилки при визначенні понять;

- студенту важко навести та обґрунтувати власну думку, навести переконливі приклади;

- у відповіді відчутна певна непослідовність, немає чіткості, повноти;

- допущено граматичні помилки, роботу виконано неакуратно.

3(2) бали за практичне завдання ставиться, коли студент:

- погано орієнтується у матеріалі;

- виявляє нерозуміння завдання, допускає істотні помилки, що спотворюють його зміст;

- студент відчуває значні труднощі у висловленні і обґрунтуванні власної точки зору;

- допущено граматичні помилки, роботу виконано неакуратно.

1 бал за практичне завдання ставиться, коли студент:

- не орієнтується в змісті завдання;

- виявляє повне нерозуміння теми,

- не чітко формулює власну точку зору, не здатен її аргументувати, навести приклади;

- слабо володіє зв’язним мовленням, відсутня логічна послідовність викладу матеріалу.

0 балів ставиться, якщо студент зовсім не дав відповіді на практичне завдання.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com