Перечень учебников

Учебники онлайн

3. Критерії оцінки індивідуальних навчально-дослідних завдань

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента при кредитно - модульній системі організації навчального процесу полягає в його переорієнтації з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму. У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається як один з основних компонентів навчальної діяльності.

Різновидністю індивідуальних завдань, яка відповідає інноваційним технологіям навчання, є індивідуальна науково-дослідна робота студента. Це самостійне наукове дослідження на тему проблемно-пошукового характеру, в якому слід дотримуватись основних вимог до наукових робіт такого рівня. Максимальна кількість балів для його оцінювання – 20 балів.

20 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому відбито творчий пошук студента, його вміння нестандартно мислити, працювати з науковими джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з досліджуваних проблем;

- при описі результатів повністю дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до технічного оформлення тексту, а саме:

1. Структура дослідження:

а) план;

б) вступ, який містить наступні позиції:

- актуальність проблеми;

- мета роботи;

- завдання (кожному з поставлених завдань має відповідати певна частина роботи);

- наукова новизна дослідження (відібрано новий матеріал для аналізу, здійснено уточнення певних наукових понять тощо);

в) основна частина регламентована поділом на глави, в кожній з яких реалізується одне із завдань, сформульованих у вступі; усі структурні частини роботи композиційно завершені;

г) висновки;

д) тези – короткий виклад основних результатів дослідження;

є) список літератури укладений в алфавітному порядку відповідно до зразків оформлення посилань, рекомендованих ВАК України для робіт наукового характеру. У роботі використано найновіші досягнення науки з означуваних проблем.

2. Виклад думки:

а) аргументація думки.

У роботі продемонстровано індуктивні й дедуктивні методи при викладі наукових гіпотез, використано обґрунтовані посилання на відповідні джерела, теоретичні роздуми, проілюстровано конкретними прикладами;

б) ілюстрування думки.

Для ілюстрації авторських тверджень застосовано найбільш показові, найбільш переконливі приклади, частину яких піддано детальному аналізу.

3. Технічне оформлення роботи.

Дотримано основних вимог до оформлення наукових робіт:

– текст набрано на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1.5, розмір полів: верхнє – 2,5, ліве – 3,5, нижнє – 3, праве – 1);

– нумерація сторінок зверху справа;

– кожен з основних розділів роботи розпочато з нової сторінки;

– посилання в тексті оформлено за зразком: [10. с.32], де 10 – номер джерела у списку літератури, с. 32 – номер сторінки;

– робота має охайний вигляд, її переплетено або подано для перевірки в папці.

15-19 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- наукове дослідження студента виконане на достатньо високому рівні, але має незначні недоліки в технічному оформленні, укладанні списку літератури, стилістиці тексту;

- робота має чітку структуру, думки логічно аргументовані, використано широкий арсенал наукових джерел;

- основна частина демонструє реалізацію поставлених завдань;

- висновки ілюструють наукову новизну отриманих результатів.

8-14 бали за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота чітко структурована, але у викладі простежується неточне розуміння деяких наукових понять і категорій, мало цитувань з наукових джерел;

- мета роботи в цілому досягнута, але завдання реалізовані не повністю;

- допущено недоліки в оформленні посилань, укладанні списку використаної літератури.

6-7 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, але має структуру, у списку літератури зазначено більше трьох джерел;

- роботу виконано акуратно, дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

1-5 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, не дотримано вимог щодо структури, у списку літератури зазначено менше трьох джерел;

- роботу виконано неакуратно, не дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com