Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Костусев А.А. Конкурентная політика в Украине. – К.: КНЕУ 2004. – 310 с.

2. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики. – К.: Таксон. 2004. – 672 с.

3. Ячеистова Н.И. Международная конкуренция: законодательство, регулирование и сотрудничество. – Нью-Йорк; Женева, 2001. – 468 с.

4. Борисенко З.М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України: Моногр. – К.: Таксон, 2004. – 346 с.

5. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 296.

6. Про Антимонопольний комітет України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 36. – Ст. 164.

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

9. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9–10. – Ст. 65.

10. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9–10. – Ст. 66.

11. Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій: Указ Президента України // Урядовий кур’єр. – 1997. – 28 серп.

12. Про природні монополії: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2000. – № 30. – Ст. 238.

13. Основні напрями конкурентної політики України на 2002–2004 роки: Указ Президента України // Урядовий кур’єр. 2001. – № 47. – С. 5.

14. Про захист економічної конкуренції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

15. Мельниченко А.І. Політика і конкуренція // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2002. – № 1. – С. 13–15.

16. Цивільний кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

17. Господарський кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 12. – Ст. 463.

18. Бакалінська О. Амплітуда правового механізму // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2002. – № 2.

19. Семенюк В. Конкуренція чи заручництво за законом? // Закон і Бізнес. – 2001. – № 16. – С. 6.

20. Завада О. Принцип нашої роботи – постійний діалог з підприємцем // Закон і Бізнес. – 2001.– № 21. – С.6

21. Корчак Н. Матеріально-правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1.

22. Корчак Н. Співвідношення норм та оціночних понять в інституті антимонопольного регулювання // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 3.

23. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 36. – Ст. 188.

24. Борисенко З. Монопольне становище підприємців на ринку // Статистика України. – 2002. – № 3.

25. Борисенко З. Основи конкурентної політики. – К.: Консум, 2004. – 704 с.

26. Шептий А. Монополист или нет: как карта ляжет // Юрид. практика. – 2004. – № 16.

27. Власюк В. Методична полеміка // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2002. – № 3.

28. Мельниченко О. Цілісна система захисту конкуренції // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 2.

29. Каштанов О. Види антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7, 8.

30. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Український інформаційно-правовий центр // Кодекси України, 1997. – № 4. – 256 с.

31. Реформування державного управління в Україні: проблеми та перспективи. К.: Оріяни 1998. – 364 с.

32. Керимов Д.А. Законодательная техника. – М.: «Норма» 1999. – С. 70–102.

33. Саніахметова Н.О. Гармонізація антимонопольного законодавства України із законодавством Європейського Союзу // зб. Гармонізація українського законодавства: проблеми і перспективи. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України 1999. – С. 328 – 333.

34. Посібник з питань імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. – К. – 1999. – 64 с.

35. Consumer Protection 2000: Public Interests and Corporate Priorities in the 1990s- New York. 2001. – 259 p.

36. О проведении согласованной антимонопольной политики: Договор стран СНГ от 23.12.93. // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 127 – 131.

37. О проведении согласованной антимонопольной политики: Договор стран СНГ от 25.01.2000 // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 135 – 140.

38. Об основных направлениях сотрудничества государств-учасников СНГ в области защиты прав потребителей: Соглашение // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 151–155.

39. О Межгосударственном совете по антимонопольной политике: Положение // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 145 – 148.

40. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (ратифікована 10.11.1994 р.)

41. Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 вересня 2000 № 1072/2000 р. // www. rada.gov.ua

42. Комплекс узгоджених на багатосторонній основі дій, та справедливих принципів, та правил для контролю за обмежувальною діловою практикою: Резолюция 35/63 Конференції ООН // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів. – К.: Антимонопольний комітет України. 2000. – 180 с.

43. Генеральное соглашение по торговле услугами // Результаты уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Правовые тексты. – М. 1999. – С. 281–315.

44. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности // Результаты уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Правовые тексты. – М. 1999. – С. 316 – 348.

45. COM/DAFFE/CLP/TD (99) 66.

46. Законодательство Европейского Союза о конкуренции в документах. – М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения, 2005. – С. 325.

47. Галло Ж. Антимонопольні гаранти Європи // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України К.: 2002. – № 3 – С. 57 – 60.

48. Монти М. Реформа конкурентного права ЕС // Конкуренция. – Весник Антимонопольного комитета Украины К.: 2003. – № 3 (6) – С. 56–61.

49. amc.gov. ua

50. kmu gov.ua

51. nisse.ru/ analistics

52. icps.com.ua/doc/nl html

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com