Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Розраховано за даними: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державний комітет статистики України. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2007. – 362 с. (та за відповідні роки).

2. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., ін. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – К.: НДФІ, 2004. – Т.1: Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні. – 638 с.

3. Наука и государственная научная политика: теория и практика. – М.: Наука, 1998. – 288 с.

4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

5. Science and Engineering Indicators 2006.

6. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007.

7. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України // Відом. Верховної Ради. – 1999. – № 40. – Ст. 363 (зі змінами та допов.).

8. Діяльність технологічних парків України у 2007 році. – Міністерство освіти і науки України. – http://www.mon.gov.ua/

9. Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2006 р. – К.: Держкомстат України, 2007.

10. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відом. Верховної Ради. – 1995. – № 4. – Ст. 28 (зі змінами та допов.).

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31 груд. 1999 р. № 318.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом М-ва фінансів від 02.11.1999 р. № 750

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com