Перечень учебников

Учебники онлайн

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДСРР є одним із головних інструментів реал-ї ДРП, розрахована на довгостроковий період (до 2015р.) і спрямована на створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів та усунення міжрегіональних диспропорцій. Вона прийнята Пост. КМУ в 2006р. ДСРР є складовою програми соц-економ розвитку України; в ній конкретизуються завдання ДРП, шляхи їх вирішення, визначаються пріоритети регіонального розвитку. Механізм реалізації ДСРР включає в себе- нормативно-правове та інституційне, організаційне, фінансове та науково-методичне забезпечення.

Нормативно-правове та інституційне – 1-розмежування функцій та повноважень між центральними і місцевими органами влади; 2- впровадження правового режиму користування майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад; 3- чітке визначення переліку та розміру граничних ставок місцевих податків і зборів; 4- координування процесів розвитку місцевого самоврядування і сприяння співпраці його органів тощо.

Організаційне забезпечення – розроблення і виконання щорічного плану заходів, затверджується КМУ. Осн. інструменти орг.забезпечення: угоди щодо регіонального розвитку, програми подолання репресивності окремих територій, державні цільові програми розвитку окремих територій, стратегії регіонального розвитку і програми соц-економічного розвитку тощо.

Фін. забезпечення передбачає фінансування держ стратегій РР за рахунок коштів ДБ та МБ та ін джерел. За рахунок коштів ДБ фінансуються заходи на виконання окремих стратегічних завдань. Для фінансування завдань ДСРР міністерства та інші центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування розробляють відповідні державні цільові програми, регіональні програми та заходи, укладають угоди щодо регіонального розвитку, в яких у межах бюджетних призначень передбачаються обсяги фінансування, що є підставою для врахування їх у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік. Під час фінансування заходів з реалізації ДСРР усі виконавці повинні забезпечити виконання запланованих завдань із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату в їх виконанні.

З 2007 року передбачалося запровадження механізму фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та галузей економіки відповідно до пріоритетів ДСРР.

Науково-методичне забезпечення реалізації ДСРР полягає у консолідації зусиль у виробничій, науково-технічній, фінансовій, адміністративно-управлінській сфері із залученням науково-технічного та інноваційного потенціалу регіонів, широкого кола підприємців і використання світових науково-інформаційних ресурсів.

Етапи реалізації стратегії: 1 етап - 2006-2008рр завершення формування нормативно-правової бази щодо запровадження нових механізмів стимулювання розвитку регіонів тощо; 2 етап - 2009-2015рр проведення адм.–тер., бюджетної та податкової реформ з метою зміцнення фін.-екон. основи терит. громад, передача органам місцевого самоврядування повноважень і покладення відповідальності за надання послуг населенню, реалізація довгості. стратегії розвитку кожного регіону, укладення угод щодо регіонального розвитку, спрямування держ інвестицій на розбудову соц-економічної розбудови регіону

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com