Перечень учебников

Учебники онлайн

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

Регіональна стратегія - це стратегічний план розвитку регіону, який визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого соц-екон. Розвитку АРК, областей, міст Києва і Севаст. на середньостроковий (4-6 років) та довгостроковий період (10-15рр). Стратегія регіонального розвитку розробляються всіма регіонами. В цих стратегіях визначаються конкурентні переваги регіону, обмеження і загрози регіонального розвитку, координуються дії центральних та місцевих органів влади і визначаються пріоритетні завдання . Стратегія регіон розвитку є основою для розроблення середньострокових програм соц-економічного розвитку регіону, щорічних програм, угод між КМУ та регіонами і визначення депресивних регіонів.

Методичні рекомендації, що встановлюють єдиний порядок та основні методичні засади розроблення стратегій регіонального розвитку, затверджено наказом Мінекономіки, яке здійснює функції з методичного забезпечення процесу розроблення СРР. Метод. рек-ї є типовими і можуть уточнюватися залежно від специфіки регіону за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Мінекономіки на основі Державної стратегії регіонального розвитку, затверджених довгострокових державних цільових (галузевих) програм соціально-економічного розвитку, аналітичних та прогнозних матеріалів центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових і проектних інститутів визначає та надає Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (не пізніше ніж за півроку до початку прогнозованого періоду реалізації стратегії) перелік і характеристику загальнодержавних пріоритетів, які мають бути врахованими при розробленні відповідних СРР.

Механізм розроблення стратегії регіонального розвитку включає етапи: 1-аналіз проблеми; 2- розробка ієрархічної моделі цілей розвитку регіону; 3- оцінка і класифікація характеристик підсистем регіону, що впливають на стан і можливості його розвитку;4- розробка параметричної моделі регіону; 5- визначення сценаріїв можливих і бажаних напрямів розвитку регіону.

Особлива увага при виборі цих напрямків має приділятися можливості реалізації запланованих заходів силами самого регіону.

Проект СРР розробляється у складі текстових і графічних матеріалів, які повинні включати:

I.Описово-аналітичну частину – детально викладений з географ., істор., економ., соц. характеристиками документ, у якому здійснюється аналіз та оцінка фактичного стану розвитку регіону;

II.Бачення майбутнього – відображення (узагальнення) найбільш загальних та тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку регіону та життя його населення. Місію регіону;

III.Характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку регіону;

IV.Стратегічні цілі та поетапні плани дій – сукупність стратегічних цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та оперативних цілей з детальним описом заходів, термінів виконання, відповідальних виконавців, джерел фінансування.

Основою для розроблення описово-аналітичної частини стратегічного плану є офіційні дані Держкомстату України, обласних, районних управлінь статистики, інформаційні матеріали анкетувань і соціологічних опитувань

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com