Перечень учебников

Учебники онлайн

Управління економічною безпекою регіонів

Значення економічної безпеки полягає у створенні матеріальної основи

життєдіяльності регіону. В умовах сучасної соціально-економічної кризи загострюються проблеми захисту економічних інтересів господарюючих суб’єктів регіону.

Саме в сфері забезпечення економічної безпеки зосереджена діяльність держави щодо захисту економічних інтересів різнорівневих об’єктів соціально-економічної системи регіону.

Реалізація пріоритетних напрямків забезпечення економічної безпеки регіону нерозривно пов’язана з необхідністю вдосконалювання механізму управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону.

Під процесами управління економічною безпекою регіону розуміється регламентована нормами права сукупність послідовних дій, реалізованих різними відомствами державного, регіонального, місцевого рівнів, спрямованих на створення правової, організаційної, економічної складових механізму забезпечення економічної безпеки регіону, а також формування умов для його ефективної реалізації [1].

Механізм забезпечення економічної безпеки являє собою систему організаційно-економічних і правових заходів із запобігання економічних загроз.

Управління процесами забезпечення економічної безпеки розуміється як планування, мотивація, організація, координація діяльності в сфері економічної безпеки, а також контроль і облік за її реалізацією. Специфіка діяльності із забезпечення економічної безпеки регіону полягає в необхідності поєднати інтереси держави, регіону та окремих господарюючих суб’єктів.

Таким чином, управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону лежить у двох площинах: економічна політика держави, спрямована на реалізацію національних інтересів України, і регіональна економічна політика,

спрямована на забезпечення економічної безпеки регіону та його господарюючих суб’єктів.__

Склад-ність же управління полягає в тому, що цілий ряд питань і об’єктів відносяться до спільного відання

державних і місцевих органів влади, а чіткого регламентованого розподілу функцій із забезпечення

економічної безпеки між державними й місцевими органами влади немає.

Функції державних і регіональних органів влади з управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону

Управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону носить багатоплановий характер і здійснюється на державному й регіональному рівнях. У загальному вигляді стратегія управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону.

Однак, у зв’язку з обмеженістю всіх видів ресурсів, в першу чергу фінансових, впровадити систему комплексних заходів з управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону досить важко. При виборі стратегії забезпечення економічної безпеки регіону вкрай необхідний зважений, вивірений підхід, заснований на розрахунках і наукових дослідженнях. Науковці виділяють три базових підходи до забезпечення економічної безпеки регіону з точки зору формування джерел і напрямків використання дефіцитних ресурсів.

Перший підхід може бути визначений як підвищення конкурентоспроможності економіки регі-

ону в цілому. Сутність даного підходу полягає в наступному: більша частина ресурсів, якими володіє

регіон, спрямовується на розвиток найбільш перспективних галузей регіональної економіки, а також в

ефективні галузі й виробництва, продукція яких реалізовується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Зароблені у такий спосіб кошти спрямовуються на підтримку кризових сфер економіки,

територій, реалізацію певних програм у рамках забезпечення економічної безпеки регіону.

Другий підхід являє собою інерційне стримування кризи в депресивних сферах і районах регіону. Суть його полягає в тому, що бюджетні кошти спрямовуються безпосередньо кризовим галузям і

районам. Разом із тим, через гостру недостачу бюджетних коштів подолати кризу неможливо, лише на певний час стримали та пригальмувати її розвиток.

Третій підхід орієнтований на адресне стимулювання кризових сфер і територій регіону, що

передбачає відмову від прямого фінансового стримування розвитку кризових явищ. Даний варіант передбачає підтримку розвитку підприємництва в регіоні, причому фінансові можливості органів державного управління використовуються в основному для мобілізації можливих видів підтримки кризових

сфер і територій. Повернення виділених для нейтралізації кризи коштів буде в основному здійснюватися за рахунок підвищення ефективності і зростання виробництва цих галузей

Реалізація пріоритетних напрямків забезпечення економічної безпеки регіону нерозривно пов’язана з необхідністю формування

ефективного механізму управління процесами забезпечення економічної безпеки. При вдосконалюванні механізму управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону найбільше доцільно

дотримуватися підходу, орієнтованого на підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки і їй адаптації у відповідності з новими геополітичними умовами й ринковими механізмами регулювання

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com