Перечень учебников

Учебники онлайн

25.Економiка Англiї на рубежi XIX - XX ст.

Причини втрати нею світової економічної першостi
У другiй половинi XIX ст. Великобританiя втратила монополiю на випуск промислової продукцiї у свiтi. Причини цього були рiзнi. Iнтенсивний процес iндустрiалiзацiї США, Нiмеччини, Росiї, Японiї зумовив виникнення нових центрiв промислового виробництва. Англiйська промисловiсть втратила iноземнi ринки за низкою товарiв. Одночасно нiмецькi, американськi товари, що були кращої якостi та дешевшими, потрапляли на внутрiшнiй ринок країни. Спостерiгався застiй у технiцi. Фабрична iндустрiя працювала на морально застарiлому обладнаннi. Модернiзацiя технiки вiдбувалася повiльно, оскiльки була справою складною i дорогою. Продукцiя нових галузей становила лише 6,5 вiдсотка всiєї промислової продукцiї країни. Так, у свiтовому електротехнiчному виробництвi частка Великобританiї становила 13 %, а Нiмеччини - 33 %. 1913 року англiйськi заводи виробляли лише 34 тисячi автомобiлiв. Загострилася проблема постачання сировини для нових галузей промисловостi. Англiйськi буржуа вивозили капiтали за кордон, замiсть-! вкладати їх у нацiональну промисловiсть. Це давало їм негайнi i бiльшiї прибутки. Негативну роль вiдiгравала полiтика протекцiонiзму з] боку США, Нiмеччини, Францiї. Усе ж у структурi англiйської еко-1 номiки вiдбувалися такi ж якiснi змiни, як i в США, Нiмеччинi. Проте) за кiлькiсними показниками iндустрiалiзацiя у Великобританiї вiдбу-I валася повiльно, непослiдовно. Знизилися темпи економiчного роз-i витку. Iз 1815 р. до 70-х рокiв XIX ст. щорiчний прирiст промислової! продукцiї становив 3,7 вiдсотка, за 1870 - 1913 рр. — 1,7 процента.
Абсолютнi цифри розвитку промисловостi Великобританiї на рубежi XIX — XX ст.

Порiвняно високi темпи характеризували важку промисловiсть,^ особливо такi галузi: сталеливарну, електротехнiчну, хiмiчну. У сiм! разiв збiльшився обсяг залiзничних перевезень (1200 млн. тонн). За "i 1870 - 1913 рр. тоннаж суден подвоївся, чистий дохiд судноплавст^ ва досяг 94 млн. фунтiв стерлiнгiв, 3/5 нових кораблiв у свiтi бу,П вали у Великобританiї. Упродовж 1870 - 1913 рр. порiвнянi :американськими та нiмецькими незначними були темпи видобутку вугiлля (у 2,6 раза), виплавлення чавуну (в 1,7 раза), споживання бавовни (в 1,8 раза). На початку XX ст. за вартiстю продукцiї легка промисловiсть продовжувала переважати важку в 1,7 раза.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com