Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання і відповіді на іспит. Економічна історія

ГОСПОДАРСЬКI ФОРМИ ЕКОНОМIКИ СТАРОДАВНЬОГО СВIТУ
1.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
2.Схiдне рабство (Єгипет,Межирiччя)
3.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства
4.Особливостi схiдного рабства
5.Господарство Стародавньої Грецiї
6. Античний Рим: економiчнi причини розквiту i занепаду
7.Господарство скiфiв, грецьких i римських колонiй Пiвнiчного Причорномор'я
ГОСПОДАРСТВО В ДОБУ СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПАДУРЮВАННЯ
8.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
9. Форми землеволодiння та соц. – екон. вiдносини в епоху Середньовiччя
10.Органiзацiя життя середньовiчнього мiста
11. Внутрiшня i зовнiшня торгiвля та фiнанси в Середньовiччi.
12.Землеволодiння i сеньйорiально-селянськi вiдносини
13.Агрокультура i сiльськогосподарська технiка
14.Середньовiчне мiсто, розвиток ремесла
15. Торгiвля. Кредит. Фiнанси
МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРIОД СВIТОВОЇ ЕКОНОМIКИ
16. Наукові та технологічні досягнення 16-18 ст. у Західній Європі
17. Найважливіша геогерафічні відкриття
18. Первісне нагромадження капіталу, його джелера, методи та результати. Мануфактура
19. Фінінси та грошовий обіг, кредит.
20.Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи
ЕПОХА ПЕРЕХОДУ ДО IНДУСТРIАЛЬНОГО СУСПIЛЬСТВА (КIНЕЦЬ 18СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА 19 СТ.)
21.Промисловий переворот
22.Промисловий переворот
23.Індустріалізація
24. НТР
25.Економiка Англiї на рубежi XIX - XX ст.
26. Францiя на рубежi XIX - XX столiть
27. Об'єднання нiмецьких земель
28. Перетворення США у провiдну iндустрiальну державу свiту
ГОСПОДАРСТВО ПРОВIДНИХ КРАЇН СВIТУ В МIЖВОЄННИЙ ПЕРIОД ТА ПIСЛЯ ДРУГОВОЇ СВIТОВОЇ
29. Економiчнi наслiдки Першої свiтової вiйни для США, Англiї, Францiї, Нiмеччини та їх роль у повоєнному розвитку європейських країн
30. Свiтова економiчна криза
31. Економiчнi наслiдки вiйни для свiтової економiки
32. План Маршалла
33.Друга світова війна (1939—1945 pp.)
34. Формування трьох центрiв свiтового капiталiзму. США, Японiя, ФРН - новi економiчнi лiдери
35. Після другої світової війни
36.Індустріальний розвиток аграрно-сировинних країн протягом 50—60-х років XX ст.


На сайте www.zoocenter.ru
 
© uchebnik-online.com