Перечень учебников

Учебники онлайн

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Регіональний економічний аналіз являє собою спец. знання, які пов’язані з дослідженням екон. процесів у їх взаємозв’язку, що складаються під впливом об’єктивних екон. законів і факторів суб’єктивного хар-ру на певній тер-ї; з науковим обґрунтуванням регіон. планів і прогнозів з об’єктивною оцінкою їх виконання; з визначенням позит. і негат. факторів і кількісним виміром їх впливу; тенденцій і пропорцій економічного розвитку; резервів регіону, що не були використані; з узагальненням досвіду і прийняттям оптимальних управлінських рішень. Об’єктом РА є регіон країна, автономна республіка, область, район, будь-який населений пункт. Предметом РА є економічні процеси, що відбуваються в регіоні, соц-економ ефективність і кінцеві рез-ти д-ті підприємств які знаходяться на даній території, та визначення об’єктивних і суб’єктивних факторів, під впливом яких вони знаходяться.

Стан об’єкту відображається за допомогою системи індикаторів і надалі здійснюється їх порівняння з певними нормативами, або середніми показниками і визначаються їх відхилення від цих значень.

Мета аналізу: 1. регіональний аналіз є першим етапом при розробці прогнозу або програми розвитку регіону, і в цьому випадку його рез-ти розгул-ся як баз. Пок-ки для подальших розрахунків. 2. регіон аналіз може констатує стан розвитку регіону і відіграє роль регіон. діагностики. Класифікація регіонального аналізу:

1. від часу: статичний аналіз – визначається стан регіону на певний період і з”ясовується модель його розвитку; динамічний АН-з - хар-ся динаміка соц-економічного розвитку, визначаються зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на регіон. Розвиток.

2. за формою організації процесу аналізу: аналітична діагностика – застос-ня безконтактних методів (стат. Інформації) з використанням методів економічного аналізу; експертна діагностика - проведення аналізу контактними методами (експ. і соц. опитування); діагностика на моделі – інформація отримується шляхом модельної імітації.

Оскільки об”єктом РА є регіон як складна система, це обумовлює необх-ть застосування системного аналізу – це комплексне дослідження, результатом якого є розкриття взаємозв’язків і взаємодії всіх аспектів діяльності та управління регіонів.

Показники розрізняють:

– аналітичні показники економічного потенціалу;

– показники рівня соціально-економічного розвитку.

До пок-в екон. потенціалу відн-ся: кількість населення, трудові ресурси, обсяги ВВП, НД, обсяги основного капіталу та інші. Всі ці пок-ки хар-ть розвиток прод. сил регіону, насамперед з кількісної сторони.

На відміну від економічного потенціалу рівень соціально-економічного розвитку регіону може виражатися через обсяги виробництва і споживання ВВП, НД, матеріальних благ і послуг на душу населення, рівень продуктивності праці. Соціально-економічний розвиток регіону характеризує якісний стан суспільного виробництва, природних та людських ресурсів суспільства.

С-ма пок-в, які підлягають аналізу, визнач-ся програмами і планами розвитку госп-ва регіонів і країни в цілому (включ-ся найбільш вагомі, які дають уявлення про зміни рівня життя і соц. захисту населення, раціонального використання ресурсів (природних, трудових і фінансових), підвищення ефективності виробництва, темпів структурних перетворень в економіці та інші

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com