Перечень учебников

Учебники онлайн

СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ ТА ПРОГРАМ

До Довгострокових прогнозних й програмних документів, що розробляються на регіональному рівні, належать Регіональні стратегії розвитку (РСР) адміністративно-територіальних одиниць України (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя)

Осн середньостроковим документом є прогноз ек і соц розвитку адмін терит одиниці, який розробляється на 5 років. За етапами: 1 етап –аналіз соц –екон. розвитку відповідної територ одиниці за попередній період та характеристика головних проблем розвитку регіону; 2 етап оцінка стану використання природного, виробничого, трудового, науково-технічного потенціалу 3. прогноз кон”юнктури на ринках основних видів товарів та послуг 4. визначаються можливі шляхи розв”язання проблем економіки та соц сфери регіону 5. визначення осн цілей та пріоритетів соц економічного розвитку на перспективу та пропозицій щодо заходів місцевих органів влади щодо їх досягнення. 6. розрахунок показників соц-економ розвитку 7. розробляються висновки щодо тенденцій розвитку одиниці на середньострковий період.

Типову структуру середньострокового прогнозу адм.-тер. одиниці затверджено постановою Кабінету Міністрів України №621 від 26.04.2003 р. Осн. розділи: 1.Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період; 2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в середнє-строковому періоді. 3. Альтернативні варіанти прогнозу 4. Торговельно-економічні зв’язки з іншими регіонами та зовнішньоекономічна діяльність. 5. Фінансові ресурси. 6. Економічний і соціальний розвиток регіону: 7. Демографічна ситуація та ринок праці. 8. Природокористування та охорона навколишнього природного середовища.9. Грошові доходи населення.10. Висновки. Додатки:

Програма соц-економ розвитку адмін тер одиниці (АТО) на короткостроковий період(рік). - розробляється узгоджено з проектом держ програм ек і соц розвитку держави на відповідний рік. У ній відображається: 1. аналіз соц –екононом розвитку АТО за попередній період і поточні роки 2. стан використання економічного потенціалу АТО 3. можливі шляхи розв”язання головних проблем розвитку економіки і соц сфери 4.цілі і пріоритети соц-економічного розвитку в наступному році .5. система заходів місцевих органів виконавчої влади щодо заходів реалізації соц-економ розвитку, терміни виконання 6. основні показники соц-екононм розвитку .7. дані про отримання і використання доходів, показники розвитку організацій, що є об”єктом права комунальної власності.

Типова структура програми економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальної одиниці на короткостроковий період, містить більш деталізований перелік розділів, які відображають заходи щодо розвитку регіону на поточний рік та шляхи їх вирішення. Даний документ включає наступні розділи: 1.Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період. 2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у наступному році. 3. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей. 4. Фінансові ресурси. 5. Ринкові перетворення. 6. Механізми регулювання. 7. Розвиток реального сектору економіки. 8. Зовнішньоекономічна діяльність. 9. Соціальна сфера. 10. Гуманітарна сфера. 11. Природокористування та безпека життєдіяльності людини. Додатки. Механізм розробки регіональних цільових програм. Регіональна цільова програма являє собою сукупність взаємопов”язаних завдань і заходів узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями і спрямовуються на розв”язання актуальних проблем розвитку економіки регіону або окремих галузей економіки. Діляться на економічні, наукові, науково-технічні, соц, екологічні, оборонні. Підстава для розроблення програм- наявність проблеми. Процес розробки програми: ініціювання розроблення програми, підготовка проекту програми, здійснення експертизи проекту і визначення гл розпорядника коштів, затвердження бюдж призначень для вик-ня програми і включення програми до щорічної програми соц-економіч розв-ку регіону, орг-я виконання, контроль за виконанням, здійснення моніторингу та підготовка звітів. Програма затверджується органами місцевого самоврядування

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com