Перечень учебников

Учебники онлайн

Стратегія національної модернізації. Кабінет Міністрів України. Україна 2020

ВСТУП
Частина 1. Світ у 2020 році: глобальні тенденції та виклики
1.1. Мегатренди світового економічного розвитку
1.2. Розвиток громадянського суспільства
1.3. Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року
1.4. Розвиток людського капіталу
1.5. Сільськогосподарські угіддя та агропродовольчий ринок
1.6. Промислове виробництво
1.7. Світовий ринок енергоресурсів
1.8. Потоки капіталу та міжнародна торгівля
1.9. Світові фінансові ринки
1.10. Інновації та технології
Частина 2. Сильні та слабкі сторони української економіки, сприятливі можливості та загрози для економічного прориву
2.1. ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
2.4. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
2.7. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.8. АГРОПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Частина 3. Сценарії, етапи та рамкові умови розвитку економіки України до 2020 року
Пріоритети якісних змін
3.1. Сценарії розвитку економіки України
Частина 4. Макроекономічна і фінансова стабілізація та інституційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності (період 2010-2012 рр.)
4.1. Створення сприятливих умов для підвищення адаптивності економіки до зовнішніх шоків
4.1.1. Забезпечення макроекономічної стабільності
Завдання 4.1.1.1.: Поступове зменшення рівня інфляції.
Завдання 4.1.1.2.: Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют
Завдання 4.1.1.3.: Відновлення довіри до банківської системи
Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
Завдання 4.1.1.5.: Оптимізація рівня податкового навантаження
Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті
4.1.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для провадження господарської діяльності
Завдання 4.1.2.1.: Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу
Завдання 4.1.2.2.: Упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру.
Завдання 4.1.2.3.: Перехід міжнародні засади в системі технічного регулювання та ринкового нагляду
Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
4.1.3. Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку
Завдання 4.1.3.1.: Розвиток та вдосконалення конкурентного середовища, обмеження монополізму
Завдання 4.1.3.2.: Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання
Завдання 4.1.3.3.: Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та подальша гармонізація українського законодавства з питань конкуренції із законодавством ЄС.
Завдання 4.1.3.4.: Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики.
4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду
Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення
Завдання 4.1.4.3.: Формування ефективної системи публічної адміністрації.
.Завдання 4.1.4.4.: Протидія корупції та забезпечення верховенства права
4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
Завдання 4.1.5.1.: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження, запровадження прозорих процедур банкрутства
Завдання 4.1.5.2.: Подальше реформування відносин власності
Завдання 4.1.5.3.: Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств та перегляд процедури банкрутства
Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору
4.1.6. Розвиток фінансових ринків
Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
Завдання 4.1.6.2.: Створення умов для стимулювання накопичення та капіталізації національних заощаджень
Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
4.1.7. Зменшення регіональних диспропорцій
Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
Завдання 4.1.7.2.: Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах України.
Завдання 4.1.7.3.: Розширення міжрегіональної взаємодії
4.1.8. Реформування системи державного управління
Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби
Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
Завдання 4.1.8.4: Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби
Завдання 4.1.8.5: Реформування системи центральних органів виконавчої влади та посилення їх інституціональної спроможності
4.2. Людина і сталий розвиток
4.2.1. Модернізація системи охорони здоров’я
Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
Загальне зниження захворюваності населення соціально небезпечними хворобами, діабетом, серцево-судинними та іншими захворюваннями.
Підвищення якості охорони материнства і дитинства
4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
Підвищення якості загальної середньої освіти
Відновлення якісної професійно-технічної освіти
Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
Сприяння освіті осіб з особливими потребами
Сприяння освіті представників національних меншин
4.2.3. Розвиток культури
Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття
Забезпечення належного рівня поінформованості громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Створення конкурентоспроможної вітчизняної книжкової продукції
Створення привабливої туристичної інфраструктури
4.2.4. Забезпечення свободи слова та розвиток національного інформаційного простору
Розбудова сучасного інформаційного простору
Створення та забезпечення належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення
Реформування державних і комунальних засобів масової інформації.
4.2.5. Розвиток фізичної культури та спорту
Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
Створення умов для розвитку фізичної культури, олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, розширення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
4.2.6. Створення ринку доступного житла
Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Забезпечення громадян житлом із фонду соціального призначення
4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення
Адресна підтримка соціально вразливих верств населення.
Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
Забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи
Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
4.2.8. Розвиток трудового потенціалу
Мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці
Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
Охорона навколишнього природного середовища
Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.
Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
Збереження біо- та ландшафтного різноманіття
Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
4.2.10. Адаптація до глобальних кліматичних змін
Виконання міжнародних зобов’язань України до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
4.3. Технологічний прорив в індустрії
4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних технологій
Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв
Комплексна реструктуризація галузей з низькими конкурентними характеристиками
4.3.2. Технологічні зміни в системі забезпечення енергетичної безпеки держави
Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання
Підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі.
Розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
4.4. Зняття інфраструктурних обмежень
4.4.1. Будівництво сучасних транспортних коридорів та інтеграція до загальноєвропейської інфраструктури та телекомунікаційних мереж
Створення сучасних автомобільних доріг, розвиток автомобільного транспорту
Модернізація та розвиток залізничного транспорту, впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів
Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.
Модернізація та збільшення пропускної спроможності аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден
Створення сучасної мережі зв’язку
4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури
Стабілізація роботи та підвищення безпеки житлово-комунального господарства
Інституційна підтримка розвитку житлово-комунального господарства.
4.5. Перехід до високоефективного аграрного та аграрно-переробного виробництва
4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу
4.5.2. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами
4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування
4.6. Створення сучасної інноваційної системи
4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань
4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
4.6.3. Розвиток державної системи управління інтелектуальною власністю
4.6.4. Стимулювання попиту на інновації
Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство
4.7. Україна і світ
4.7.1. Поглиблення інтеграції з Європейським Союзом
4.7.2. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва
4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
4.7.4. Використання переваг членства в СОТ
4.7.5. Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи
4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
Частина 5. Пріоритетні напрями реалізації стратегії конкурентоспроможності економіки України (період 2013 – 2020 р.р.)
5.1. Суспільство, людина і сталий розвиток
5.1.1. Становлення громадянського суспільства
Розвиток демократії
Зростання ролі громадських об’єднань
Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
5.1.2. Підвищення якості освіти
Диверсифікація джерел фінансування освіти
Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
Якісна професійно-технічна підготовка кадрів за робітничими професіями.
Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
5.1.3. Модернізація системи охорони здоров’я
Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я
Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
Зниження захворюваності населення
Пропаганда і формування здорового способу життя
Охорона материнства і дитинства
5.1.4 Вирішення проблем демографії
Зростання народжуваності
Скорочення масштабів соціального сирітства, дитячої безпритульності та бездоглядності
Оптимізація трудової міграції населення
Зменшення вживання тютюнових виробів та алкоголю
5.1.5. Покращення умов розвитку та якості трудових ресурсів
Підвищення економічної активності населення
Підвищення якості робочої сили
Активізація внутрішньої трудової міграції
Реалізація національної екологічної політики
Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
5.1.7.Реформування системи державного управління
Перехід від спрощення адміністративних процедур до запровадження процесу оцінювання регуляторного впливу
Встановлення нормативних бар’єрів проти небажаної поведінки та заохочення доброчесності
Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління
5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики
5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки
5.2.3. Підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів
5.2.4. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії
5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи
5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів
5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
5.4. Секторальні перетворення в промисловості
5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості
5.5. Аграрний сектор і сільські території
5.5.1.: Переорієнтація агровиробництва із урахуванням кліматичних змін
5.5.2.: Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях
5.5.3.: Нарощення виробництва продукції рослинництва
5.5.4: Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту продукцією тваринництва
5.5.5.: Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової структури харчування населення
5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу 
© uchebnik-online.com