Перечень учебников

Учебники онлайн

Менеджмент (Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М.)

ВСТУП
1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Поняття про менеджмент і управління
1.2. Основні категорії менеджменту
1.3. Основні закони управління
1.4. Підприємництво як об'єкт управління
1.5. Менеджмент як вид діяльності
1.6. Типи і види управління
1.7. Методи досліджння у менеджменті
2. ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ШКІЛ У МЕНЕДЖМЕНТІ
2.1. Зародження світової управлінської думки
2.2. Управлінська думка часів феодалізму
2.3. Передфаза
2.4. Школа наукового управління
2.5. Класична школа (школа «адміністративно- бюрократичного» підходу)
2.6. Школа руху за гуманні стосунки (школа людських відносин)
2.7. Школа наук поведінки (біхевіористська школа)
2.8. Сучасна фаза
2.9. Витоки та джерела вивчення управлінської думки в Україні
3. УПРАВЛІННЯ ЯК ПРОЦЕС, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ
3.1. Поняття про систему управління та її складові
3.2. Зміст і логіка розвитку управління
3.3. Загальні принципи розвитку управління
3.4. Логічна схема розвитку управління
4. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ
4.1. Закономірності управління
4.2. Поняття про принцип управління
4.3. Принципи наукового управління Ф.Тейлора
4.4. Принципи організації виробництва Г.Форда
4.5. Принципи адміністративного управління А.Файоля
4.6. Принципи продуктивності Г.Емерсона
4.7. Сучасні принципи менеджменту та їх характеристика
5. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Поняття про організацію як відкриту систему
5.2. Макро- та мікросередовище організацій
5.3. Основні функції організацій та їх види
5.4. Загальні риси формальної організації та її внутрішнє і зовнішнє середовище
5.5. Оцінювання факторів зовнішнього середовища організації
5.6. Правові основи менеджменту організацій
6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
6.1. Характерні прикмети і властивості підприємства як виробничої системи
6.2. Порядок реєстрації та ліквідації підприємств
6.3. Класифікація підприємств
6.4. Виробнича структура підприємства
6.5. Види підприємств, які можуть діяти в Україні
6.6. Організаційні особливості створення нового підприємства в Україні
7. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Організаційні типи виробництва
7.2. Методи організації виробництва
7.3. Суспільні форми організації виробництва
8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
8.1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління
8.2. Типи організаційних структур управління
8.3. Основні принципи формування організаційних структур управління
8.4. Розробка маршрутної технології виконання управлінських функцій і проектування організаційного процесу
8.5. Удосконалення роботи з формування організаційних структур
9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
9.1. Організація взаємодії як функція менеджменту
9.2. Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень
10. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
10.1. Основні положення планування
10.2. Планування на макро- та мікрорівні
10.2.1. Макрорівень
10.2.2. Мікрорівень. Прогнозування розвитку підприємств
10.3. Принципи планування
10.3.1. Основні принципи
10.3.2. Специфічні принципи
10.4. Види планування
10.4.1. Перспективне планування
10.4.2. Система поточного (оперативного) планування
10.5. Методологічні та методичні основи планування
10.5.1. Методи планування
10.5.2. Характеристика окремих методів прогнозування розвитку підприємств (організацій)
10.6. Поняття про «Систему планів компанії»
10.7. Особливості вітчизняного планування
11. КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ
11.1. Поняття про комунікації
11.2. Комунікаційний процес та його види
11.3. Шляхи вдосконалення міжособових та організаційних комунікацій
12. МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
12.1. Сутність мотивації та її роль у менеджменті
12.2. Характеристика змістовних теорій мотивацій
12.3. Процесуальні теорії мотивації
12.4. Методи та система мотивації праці
12.5. Заходи щодо забезпечення власної мотивації до життя і роботи
13. КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
13.1. Сутність, види та основні завдання контролю
13.2. Процес контролю та його зміст
13.3. Шляхи підвищення ефективності контролю
14. СИСТЕМА МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
14.1. Сутність, роль та класифікація методів менеджменту
14.2. Економічні методи менеджменту та механізм застосування їх
14.3. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту
14.4. Соціально-психологічні методи менеджменту
14.4.1. Види соціально-психологічних методів
14.4.2. Характеристика психологічних методів і способів їх впливу
14.4.3. Способи соціально-психологічних досліджень
14.4.4. Соціальне планування як ефективний психологічний метод управління
15. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
15.1. Суть та особливості управлінських рішень
15.2. Класифікація рішень
15.3. Методи прийняття рішень
15.4. Технологія прийняття управлінських рішень
15.5. Причини прийняття невдалих рішень
16. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
16.1. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації
16.2. Види інформації, які застосовуються у менеджменті
16.3. Використання інформації в основних функціях менеджменту
16.4. Постановка та реструктуризація управлінського обліку в організації
16.4.1. Управлінський облік у системі управління організацією
16.4.2. Елементи системи управлінського обліку
16.4.3. Процес постановки управлінського обліку
16.5. Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних потоків
16.6. Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту
16.6.1. Система здійснення угод і операцій
16.6.2. Управлінські інформаційні системи
16.6.3. Системи підтримки рішень
16.6.4. Системи, що ґрунтуються на знаннях, та експертні системи
16.6.5. Побудова інформаційних систем
16.6.6. Розробка (доробка, переробка) систем користувачем
17. КЕРІВНИЦТВО, СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА ЛІДЕРСТВО
17.1. Поняття та загальна характеристика керівництва
17.2. Теорії лідерства
17.3. Стилі управління та їхня характеристика
18. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
18.1. Особливості управлінської праці
18.2. Еволюція вимог до менеджерів
18.3. Характеристика сучасного менеджера
18.4. Організація особистої праці менеджера
18.5. Основні напрями удосконалення організації праці та оцінювання діяльності менеджера
19. КУЛЬТУРА, ЕТИКА ТА МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ
19.1. Поняття про культуру та мистецтво управління
19.2. Роль культури менеджменту та її основні функції
19.3. Складові культури управління та їхня характеристика
19.4. Концепція організаційної культури
19.5. Управлінська етика та її складові
20. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
20.1. Загальні положення та основні поняття корпоративної культури
20.2. Основні принципи і типи корпоративної культури
20.3. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури
20.4. Компоненти корпоративної культури
20.5. Стадії розвитку корпоративної культури
21. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ТА СТРЕСАМИ
21.1. Сутність та різновиди конфліктів
21.2. Причини виникнення конфлікту
21.3. Технологія управління конфліктами
21.4. Управління стресами
22. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ
22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом
22.2. Персонал організації
22.3. Кадрова політика
22.4. Відмінності в системах управління персоналом залежно від моделі ринку праці
22.5. Нормативно-правова база менеджменту персоналу
22. 6. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу
22.7. Інформаційна база менеджменту персоналу
22.8. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
© uchebnik-online.com