Перечень учебников

Учебники онлайн

Гроші та кредит (Колесніченко В.Ф.)

ВСТУП
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
ТЕМА 1. Сутність і функції грошей
Походження грошей
1. Проста (випадкова) форма вартості
2. Повна, або розгорнута, форма вартості
3. Загальна форма вартості
4. Грошова форма вартості
Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал
1.3. Форми грошей та їх еволюція
План семінарських занять
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
Сутність та економічна основа грошового обігу
Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування
2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
ТЕМА 3. Грошовий ринок
3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
3.2. Інституційна модель грошового ринку
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
ТЕМА 4. Грошові системи
4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
4.2. Види грошових систем та їх еволюція
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
МОДУЛЬ 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи
5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
5.2. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
ТЕМА 6. Валютний ринок і валютні системи
6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс
6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
6.5. Світова та міжнародні валютні системи
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Завдання для перевірки знань
ТЕМА 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошей
7.2. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
ТЕМА 8. Роль грошей у ринковій економіці
8.1. Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин
8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
ТЕМА 9. Теорія грошей
9.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати
9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
10.1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту
10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
ТЕМА 11. Форми, види і роль кредиту
11.1. Форми, види та функції кредиту
11.2. Характеристика основних видів кредиту
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
ТЕМА 12. Теоретичні засади процента
12.1. Позичковий процент
12.2. Проценти по цінним паперам
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
МОДУЛЬ 4. ГРОШІ, КРЕДИТ ТА БАНКИ
ТЕМА 13. Фінансове посередництво грошового ринку
13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва
13.2. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
ТЕМА 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
ТЕМА 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції
15.2. Контроль та аудит у центральному банку
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Завдання для перевірки знань
Тести для перевірки знань
ТЕМА 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
16.2. Регіональні валютно-кредитні установи
План семінарських занять
Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
ЛІТЕРАТУРА 
© uchebnik-online.com