Перечень учебников

Учебники онлайн

Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації (Антонюк Л.Л.)

ПРО КНИГУ
ВСТУП
ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
1.1.1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності
1.1.2. Відкрита економіка
1.1.3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності
1.1.4. Світове господарство та міжнародний ринок
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні
1.2.1. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності
1.2.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами
1.2.3. Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит
1.2.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини
1.2.5. Міжнародна міграція робочої сили
1.2.6. Участь у діяльності міжнародних економічних організацій
1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
1.2.8. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку
Резюме
ПОЗАЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК
Механізм руху золота Д. Юма
поняття
Контрольні питання
Література
Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності
1.3.2. Мікроекономічний рівень
1.3.3. Макроекономічний рівень
Загальнодержавні органи
1.3.4. Між- або наддержавний рівень
Резюме
ПОЗАЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК
Пріоритети міжнародної економічної діяльності для суб’єктів мікро- та макроекономічного рівнів
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим
2.1.1. Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності
2.1.2. Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі
2.1.3. Факторні передумови міжнародної торгівлі України
2.1.4. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі
Резюме
Теоретичні паралелі
Факторні передумови міжнародного співробітництва
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка
2.2.1. Міжнародна купівля-продаж товарів
2.2.2. Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах
2.2.3. Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України
2.2.4. Реекспорт та реімпорт
2.2.5. Прямі та опосередковані експортно-імпортні операції
Резюме
Теоретичні паралелі
Генезис міжнародної економічної теорії у світлі проблем становлення ринкової економіки
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Україна в товарообмінних операціях
2.3.1. Поняття та форми товарообмінних операцій
2.3.2. Бартерні операції (бартерні угоди, бартер)
2.3.3. Торговельні компенсаційні операції
2.3.4. Промислові компенсаційні операції
Резюме
Теоретичні паралелі
Міжнародна економічна діяльність як сфера та передумова реалізації відносин «людина-товар»
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Міжнародний контракт
2.4.1. Поняття міжнародного контракту
2.4.2. Ціна міжнародного контракту
2.4.3. Умови платежів та розрахунків за експортно-імпортними операціями
2.4.4. Нормативна регламентація комерційної діяльності
Резюме
Теоретичні паралелі
Обмін як засіб максимізації цінності
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі
2.5.1. Поняття Інкотермс (базисних умов контрактів)
2.5.2. Класифікація умов Інкотермс
2.5.3. Вибір транспорту міжнародних перевезень згідно з умовами Інкотермс—2000
Резюме
Теоретичні паралелі
Меркантилізм та його сучасні модифікації
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка
2.6.1. Поняття міжнародної торгівлі послугами
2.6.2. Види міжнародних послуг та їх класифікація
2.6.3. Міжнародний ринок послуг
2.6.4. Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України
2.6.5. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг
2.6.6. Інформаційні та електронні послуги як динамізуючий чинник міжнародної економічної діяльності
2.6.7. Страхові послуги в міжнародній економічній діяльності
Резюме
Теоретичні паралелі
Визначення природи послуг
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Послуги посередників у міжнародній торгівлі
2.7.1. Поняття торговельнопосередницької діяльності
2.7.2. Юридичне забезпечення торговельного посередництва
2.7.3. Класифікація суб’єктів міжнародного посередництва
Резюме
Теоретичні паралелі
Міжнародна кооперація, світовий ринок та світова система господарства
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки
2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг
2.8.2. Інжиніринг
2.8.3. Консалтинг
2.8.4. Франчайзинг
2.8.5. Реклама в міжнародній економічній діяльності
Резюме
Теоретичні паралелі
Співвідношення послуг та інших видів економічної діяльності: історико-функціональний підхід
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві
2.9.1. Поняття лізингу
2.9.2. Класифікація лізингових угод
2.9.3. Правове регулювання лізингу в Україні
Резюме
Теоретичні паралелі
Фактори міжнародного співробітництва
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Міжнародні транспортні послуги
2.10.1. Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки
2.10.2. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій
2.10.3. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України
2.10.4. Морський та річковий транспорт: світові тенденції та українські реалії
2.10.5. Залізничний транспорт: сучасні тенденції та роль у міжнародній економічній діяльності
2.10.6. Міжнародні автоперевезення
2.10.7. Авіатранспортні сполучення: стан та перспективи розвитку
2.10.8. Трубопровідний транспорт України
2.10.9. Роль транспорту для міжнародної комерційної діяльності
Резюме
Теоретичні паралелі
Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Міжнародний туризм
2.11.1. Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму
2.11.2. Класифікація різновидів міжнародного туризму
2.11.3. Суб’єкти міжнародного туризму, специфіка їх цілей та діяльності
2.11.4. Інститути та інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні
2.11.5. Україна в міжнародних туристичних операціях: національна специфіка та завдання
Резюме
Теоретичні паралелі
Міжнародна торгівля в контексті національного технологічного розвитку та спеціалізації
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості
2.12.1. Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату
2.12.2. Практичні завдання міжнародної кооперації в сучасних умовах
Резюме
Теоретичні паралелі
Сутність та категоріальні ознаки кооперації праці
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин
2.13.1. Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки
2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери
2.13.3. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України
Резюме
Теоретичні паралелі
Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу
2.14.2. Інвестиційні інтереси — рушійна сила руху капіталів
2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів
2.14.4. Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки
Резюме
Теоретичні паралелі
Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Комерційні структури в процесах транснаціоналізації
2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
2.15.2. Геостратегічні фактори розвитку інвестиційних тенденцій
2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності
2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності
Резюме
Теоретичні паралелі
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України
2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання: історичний контекст
2.16.3. Міжнародна природа господарської діяльності ТНК
2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК
2.16.5. Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного й національного рівнів
2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в умовах ринкових перетворень
2.16.7. Наслідки господарськоінвестиційної діяльності ТНК
2.16.8. Обмеження монополізації
Резюме
Теоретичні паралелі
Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
2.17.1. Природа спільного підприємництва
2.17.2. Спільні підприємства: поняття та специфіка
2.17.3. Мотивація створення СП
2.17.4. Процес створення СП
2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні
Резюме
Теоретичні паралелі
Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
2.18.2. Класифікація складових, факторів і видів міжнародної міграції
2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
Резюме
Теоретичні паралелі
Соціальні виміри відкритої економіки: німецьке «ордоліберальне диво»
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин
2.13.1. Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки
2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери
2.13.3. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України
Теоретичні паралелі
Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу
2.14.2. Інвестиційні інтереси — рушійна сила руху капіталів
2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів
2.14.4. Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки
Резюме
Теоретичні паралелі
Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Комерційні структури в процесах транснаціоналізації
2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
2.15.2. Геостратегічні фактори розвитку інвестиційних тенденцій
2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності
2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності
Резюме
Теоретичні паралелі
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання: історичний контекст
2.16.3. Міжнародна природа господарської діяльності ТНК
2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК
2.16.5. Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного й національного рівнів
2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в умовах ринкових перетворень
2.16.7. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК
2.16.8. Обмеження монополізації
Резюме
Теоретичні паралелі
Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
2.17.1. Природа спільного підприємництва
2.17.2. Спільні підприємства: поняття та специфіка
2.17.3. Мотивація створення СП
2.17.4. Процес створення СП
2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні
Резюме
Теоретичні паралелі
Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
2.18.2. Класифікація складових, факторів і видів міжнародної міграції
2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
Резюме
Теоретичні паралелі
Соціальні виміри відкритої економіки: німецьке «ордоліберальне диво»
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
3.1.1. Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки
3.1.2. Моделі відкритої економічної політики
3.1.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки
3.1.4. Традиційні засоби підтримки національного товаровиробника у сфері міжнародної торгівлі: тарифно-нетарифне регулювання
3.1.5. Застосування митного тарифу: міжнародна практика та транзитивні реалії
3.1.6. Застосування нетарифних інструментів та інтереси України
3.1.7. Сучасні форми протекціонізму: поняття антиімпортних адміністративних процедур
3.1.8. Добровільні обмеження експорту в контексті антиімпортної політики
3.1.9. Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі
3.1.10. Оптимізація податкової системи
Резюме
Теоретичні паралелі
Монетаризм у системі неокласичних теорій
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції
3.2.2. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці
3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва
3.2.4. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки
3.2.5. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП
3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва
Резюме
Теоретичні паралелі
Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Економічна безпека за умов відкритої економіки
3.3.1. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі
3.3.2. Складові економічної безпеки
3.3.3. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики
3.3.4. Актуальні проблеми економічної безпеки України
3.3.5. НАТО як економічний партнер України
Резюме
Теоретичні паралелі
Геополітична модель відкритої економіки України
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність
4.1.1. Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України
4.1.2. Докиївський період торгівлі
4.1.3. Торгова модель Київської Русі
4.1.4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду
4.1.5. Радянський період розвитку національної спеціалізації та міжнародної торгівлі
4.1.6. Початок нової історії
Резюме
Теоретичні паралелі
Регулювання відкритої економіки в контексті завдань зростання
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі
4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу
4.2.2. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка
4.2.3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси
4.2.4. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті
4.2.5. Економічна інтеграція
4.2.6. Глобалізація та регіоналізація — форми соціально-економічної інтернаціоналізації
4.2.7. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України
4.2.8. Прикордонне співробітництво в Україні
Резюме
Теоретичні паралелі
Економічне відтворення та міжнародне співробітництво
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД
4.3.1. Інтеграційно-дезінтеграційні контроверсії СНД: на шляху від «розлучення» до співіснування
4.3.2. Режими співробітництва з країнами СНД
4.3.3. Зона вільної торгівлі в рамках СНД
4.3.4. Проблема участі України в Митному союзі держав СНД: оцінка доцільності
Резюме
Теоретичні паралелі
Технологічна монополія та цикл життя товару як фактори міжнародної торгівлі
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
4.4.1. Завдання та умови європейської інтеграції України
4.4.2. Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами Європи
4.4.3. Правові засади співробітництва України з ЄС
4.4.4. Україна в системі єврорегіонів
Резюме
Теоретичні паралелі
Кейнсіанські концепції міжнародної економічної діяльності
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності
4.5.1. Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту
4.5.2. Напрями співробітництва в рамках ЧЕС у контексті геополітичних альтернатив
4.5.3. ЧЕС у вимірах глобальних стратегій
4.5.4. Особливості та завдання участі України в ЧЕС
Резюме
Теоретичні паралелі
Проблема вибору моделі відкритої економіки
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України
5.1.1. Сировинні ресурси в національному та світовому господарстві
5.1.2. Природні ресурси в системі міжнародних ринків
5.1.3. Види ресурсів
5.1.4. Україна у світовій торгівлі сировиною
Резюме
Теоретичні паралелі
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці
5.2.1. Паливний баланс у системі відкритої економіки України
5.2.2. Особливості національного енергоспоживання в контексті глобальних тенденцій
Резюме
Теоретичні паралелі
Проблема лімітів зростання у відкритій економіці
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література
Екологічні обмеження зростання відкритої економіки в контексті сучасної глобалістики
5.3.1. Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного розвитку
5.3.2. Екологічні пріоритети розвитку сучасної відкритої економіки України
5.3.3. Утилізація відходів — ознака сучасної відкритої економіки
5.3.4. Продовольчий потенціал: українські реалії у світлі міжнародних проблем
Резюме
Теоретичні паралелі
Терміни та поняття
Контрольні питання
Література 
© uchebnik-online.com