Перечень учебников

Учебники онлайн

Політологічні аспекти державного управління (Вавринчук М.П.)

Вступ
Тема № 1 Політологія як система знань про науку. Становлення політичної науки в Україні
1.1. Політика як окрема сфера суспільної діяльності
1.2. Політологія як наука, її об'єкт, предмет, зв'язок з іншими дисциплінами
1.3. Формування сучасної політичної науки в Україні
1.4. Спрямування державної служби на розв'язання проблем людини
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 2 Політична сфера і політичне життя суспільства
2.1. Суспільство як цілісна система зв’язків і відносин людей
2.2. Політична сфера, її суть, структура, місце і роль в суспільстві
2.3. Політичне життя: суть і основні форми
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 3 Політична система суспільства
3.1.Суть політичної системи суспільства
3.2.Структура і функції політичної системи
3.3. Політична система України
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 4 Влада як суспільне явище
4.1. Поняття влади
4.2. Структура, ресурси, види влади
4.3. Політична влада: сутність, характерні ознаки
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 5 Держава як інститут політичної системи
5.1. Сутність держави і її місце в політичній системі суспільства
5.2. Форми державного правління і державного устрою. Політичний (державний) режим
5.3. Україна на шляху побудови правової держави
5.4. Основні концепції громадянського суспільства
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 6 Сутність та функціонування партійної системи: взаємодія з державною службою
6.1. Виникнення політичних партій, їх суть і функції
6.2. Типологія політичних партій і партійних систем
6.3. Особливості становлення багатопартійної системи в Україні: взаємодія з державною службою
6.4. Взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з політичними партіями
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство
7.1. Сутність політичного лідерства
7.2. Соціальна роль, функції та механізми політичного лідерства
7.3. Типологія політичного лідерства
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 8 Вибори і виборча система
8.1.Вибори: поняття, принципи
8.2. Види виборів та виборчих систем
8.3. Стадії виборчого процесу
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
Тема № 9 Політичний маркетинг
9.1. Поняття політичного маркетингу
9.2. Вивчення громадської думки
9.3. Формування політичного іміджу
9.4. Маркетинг органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
Запитання та завдання для самоконтролю
Використана і рекомендована література
Тема № 10 Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. Сучасні глобалізацій ні процеси
10.1. Основні тенденції у світовому політичному процесі. Міжнародні відносини. Міжнародна політика
10.2. Зовнішня політика держави: її суть і структура
10.3. Глобальні політичні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення
Запитання та завдання для самоперевірки
Використана та рекомендована література
ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єднання громадян
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Об'єднання громадян
Стаття 2. Політична партія
Стаття 3. Громадська організація
Стаття 4. Обмеження на створення і діяльність об'єднань громадян
Стаття 5. Законодавство про об'єднання громадян
II. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
Стаття 6. Принципи створення та діяльності об'єднань громадян
Стаття 7. Заборона обмеження прав і свобод громадян у зв'язку з їх належністю або неналежністю до об'єднань громадян
Стаття 8. Держава та об'єднання громадян
Стаття 9. Статус об'єднань громадян
Стаття 10. Спілки об'єднань громадян
III. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
Стаття 11. Засновники об'єднань громадян
Стаття 12. Членство в об'єднаннях громадян
Стаття 12-1. Назва об'єднання громадян
Стаття 13. Статутні документи об'єднань громадян
Стаття 14. Легалізація об'єднань громадян
Стаття 15. Реєстрація об'єднань громадян
Стаття 16. Відмова у реєстрації
Стаття 17. Повідомлення про заснування
Стаття 18. Символіка об'єднання громадян
Стаття 19. Припинення діяльності об'єднання громадян
IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 20. Права зареєстрованих об'єднань громадян
Стаття 21. Власність об'єднань громадян
Стаття 22. Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями
Стаття 23. Здійснення права власності
Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність
V. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 25. Державний нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян
Стаття 26. Порядок здійснення фінансового контролю
Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства
Стаття 28. Види стягнення
Стаття 29. Попередження
Стаття 30. Штраф
Стаття 31. Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян
Стаття 32. Примусовий розпуск (ліквідація) об'єднання громадян
VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
Стаття 33. Міжнародні зв'язки об'єднань громадян
Стаття 34. Міжнародні громадські організації. Філіали іноземних громадських організацій
ЗАКОН УКРАЇНИ Про політичні партії в Україні
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії
Стаття 2. Поняття політичної партії
Стаття 3. Правова основа і регламентація діяльності політичних партій
Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій
Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
Стаття 7. Програма політичної партії
Стаття 8. Статут політичної партії
Стаття 9. Назва та символіка політичної партії
Стаття 10. Створення політичної партії
Розділ III. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Стаття 11. Реєстрація політичних партій
Стаття 12. Права політичних партій
Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій
Розділ IV. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій
Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій
Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії
Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії
Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій
Стаття 19. Заходи, які можуть вживатися до політичних партій
Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності
Стаття 21. Заборона політичної партії
Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії
Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії
Стаття 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва
Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Словник політологічних термінів 
© uchebnik-online.com